روش محاسبه نرخ رشد بازار:

رشد بازار= (تفاضل/رقم پایه)*۱۰۰

 (difference/original) x 100 = market growth
Example:
market was £6.3 million in 2001 & is £34 million in 2006

34,000,000 - 6,300,000 = 27,700,000

(27,700,000/6,300,000) x 100 = 439.7% market growth

روش محاسبه نرخ رشد فروش:

(( فروش ماه جاری-فروش ماه پایه)/فروش ماه پایه)*۱۰۰))

((current month's sales - last month's sales)/last month's sales)x100 ))

منبع:www.eHow.com

+ نوشته شده توسط دکتر داود بایرامی در هفدهم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 15:39 |